Zelena dolina Vas sa ponosom poziva na

koji će se održati od 5. do 7. oktobra na Novosadskom sajmu za vreme sajma turizma.

Zelena dolina Vas sa ponosom poziva na

koji će se održati od 5. do 7. oktobra na Novosadskom sajmu za vreme sajma turizma.

Adresa

Branislava Nusica 4c

E-mail

greenvalleyserbia@gmail.com

Broj:

063/550951

O nama

Udruženje “ZELENA DOLINA (Green Valley) “ je nevladino i neprofitno udruženje osnovano dana 14.0.2015. godine u Novom Sadu na neodredjeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, rualnog razvoja, preduzetnistva, kulture i tradicije omladinskog rada. ZELENA DOLINA je otvorena za svestanu saradnju sa svim drugim institucijama i organizacijama koje se opredeljuju za zastitu životne sredine, kvalitet života u skladu sa prirodom i integraciju društva na osnovama opšteg ostvarivanja ljudskih prava i sloboda. Naš tim čine kreativni mladi ljudi čija je želja da kroz raznovrsne aktivnosti i projekte informišu i motivišu gradjane, pre svega mladju populaciju, da preuzmu inicijativu menjanja svesti prema životnoj sredini, prirodi I odnosima u njoj. Zelena dolina je organizacija koja u svojim ciljevima ima pre svega borbu za zdravu i čistu Srbiju. Naše dosadašnje delovanje je išlo u pravcu ne samo zaštite zivotne sredine i informisanja građana Srbije na tu temu, već i širok krug delovanja na polju razvoja omladinskog preduzetništva i preduzetništva uopšte, promovisanje zdravih načina života kako u gradskim tako i u ruralnim sredinama. Članovi naše organizacije su visokoobrazovani mladi ljudi različitih struka posvećeni stvaranju uslova za razvoj u različitim sferama života.

Ciljevi udruženja:

Zaštita i unapređenje stanja životne sredine

Podrška postizanju održivog razvoja i njegova promocija

Smanjenje ljudskog uticaja na klimatske promene i adaptacija na klimatske promene

Promocija i razvoj obnovljivih izvora eneregije i energetske efikasnosti

Stvaranje povoljnih uslova i podrška ruralnom razvoju

Podrška razvoju preduzetništva i poslovnih uslova u ruralnim sredinama

Pordška razvoju veština i mogućnosti za rad mladih u ruralnim sredinama

Očuvanje i zaštita prirode sa posebnim akcentom na nacionalne parkove i zaštićena prirodna dobra

Razvoj i unapređenje položaja mladih i sistema za podršku mladima

Podrška pravilnoj i održivoj primeni strategija, zakona i pod zakonskih akata u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva na svim nivoima

Podrška pravilnoj i prilagođenoj imlementaciji zakona i standarda Evropske Unije u zakonodavstvo Republike Srbije i praćenje primene istih

Lobiranje i javno zagovaranje za primenu principa održivog razvoja u svim segmentima života i svim sektorima društva

Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva i omladinskog rada

Obrazovanje i unapređenje kapaciteta donosioca odluka, mladih, medija i šire društvene zajednice u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva i omladinskog rada

Uspostavljanje međusektorske komunikacije i saradnje u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva i omladinskog rada

Očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije