20181127_152930

Zelena Evropa Zelena Srbija 2018

Politika životne sredine EU  ima za cilj da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Direktne koristi koje donosi ova politika su opšte: bolje zdravlje stanovništva, očuvanje prirodnih resursa, konkurentna privreda, bolji kvalitet života. Važan deo politike EU je i borba protiv klimatskih promena na globalnom nivou. Politika EU u oblasti životne sredine zasniva se na načelima preventivnog delovanja , borbi protiv narušavanja životne sredine na samom izvoru zagađenja, zajedničkoj odgovornosti između EU i država članica  i uključivanju zaštite životne sredine u druge politike EU kao što su poljoprivreda, transport, energetika. Propisi EU iz oblasti životne sredine su izuzetno obimni i čine približno jednu trećinu ukupnog broja propisa EU. Ovi propisi pokrivaju oblast zaštite životne sredine horizontalno, odnosno kroz sektore: kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet vode, zaštita prirode, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizikom, hemikalije, klimatske promene, zaštita od buke i civilna zaštita.  Prenošenje propisa Evropske unije u nacionalni pravni sistem je samo prvi korak u procesu prilagođavanja EU standardima. EU politika zaštite životne sredine podrazumeva i adekvatnu primenu i sprovođenje propisa – na nacionalnom, ali i lokalnom nivou. Neophodne su značajne investicije, usled administrativnih troškova, ulaganja u infrastrukturu, kao i održavanja postrojenja. Očekuje se da će u procesu preuzimanja EU standarda najveći trošak biti u sektoru voda, nakon  čega slede sektori otpada i industrijskog zagađenja. Značajan deo troškova dostizanja EU standarda  finansiraće se kroz fondove EU.

Seminar nastavlja tradiciju i održava se već drugu godinu za redom. Bez obzira što smo imali  veliku količinu materijala na temu koju smo obrađivali, bilo je potrebno zaći u srž problematike pregovaračkog poglavlja koje je gotovo svim zemljama na njihovom putu ka EU donelo dosta tehničkih poteškoća na terenu pa bi taj posao bio od najveće važnosti kako bi se sa što više pozitivnih ali i negativnih iskustava iz drugih zemalja upoznali. Uz pomoć prethodno prikupljenog materijala i u saradnji sa stručnim predavačima kreirali smo edukativni i promotivni materijal neophodan za realizaciju seminara i koristan za informisanje direktnih i indirektnih učesnika.

Primaran cilj seminara Zelena Evropa-Zelena Srbija bio je da informiše mlade ljude, ali i da što veći broj građana Novog Sada podstakne na razmišljanje i aktivizam. Do sada naišli smo na više nego pozitivan odziv kod naših studenata, od kojih smo dobili podršku da sa ovakvim i sličnim projektima nastavimo i u budućnosti i tako podstaknemo mlađe naraštaje da cene i čuvaju prirodna bogatstva naše zemlje.

Tags: No tags

Comments are closed.